Xin lỗi | Apology

Ở đời, có khi chúng ta gây tổn thương cho người khác một cách vô tình. Đó là trường hợp cái note của tôi về sự khác biệt giữa người da đen và da trắng ở Mĩ. Một số bạn nói rằng cái note đó gây tổn thương đến vài người. Là người dành cả đời chỉ muốn giúp người, chớ không bao giờ cố ý gây tổn thương đến ai, tôi vô cùng buồn khi nghe như vậy. Tôi xin nhận mình sai. Tôi thành thật xin lỗi vì những hiểu lầm. Tôi cúi đầu xin lỗi các bạn.

In life, we sometimes hurt other people unintentionally. That is the case of my [now retracted] note on the disparity between black and white people in the US. Some friends told me that they felt hurt by the note. As someone who devotes the whole life to help others, I (Tuan) was deeply saddended to learn that. I was wrong. I sincerely apologize for any misunderstanding. I bow my head and offer my apology to you all.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s