Bài giảng video

Từ đầu năm 2013, tôi thực hiện (thử nghiệm) một số bài giảng trực tuyến trên kênh youtube. Mục tiêu là nhằm giúp các bạn ở xa không thể tham dự các chương trình workshop do chúng tôi tổ chức ở VN có thể theo dõi những bài giảng của chúng tôi. Như nói trên thoạt đầu chỉ là thử nghiệm, nhưng tôi không ngờ các bạn khắp nơi đón nhận rất nồng nhiệt. Có những bài giảng có hơn 50,000 lượt xem. Vậy là tôi tiếp tục loạt bài giảng đó cho đến nay.

Mỗi bài giảng tính trung bình chỉ chừng 30 phút, nhưng dĩ nhiên có vài bài hơn 1 tiếng. Tuy chỉ 30 phút thu âm, nhưng thời gian bỏ ra cho mỗi bài phải lên đến 3 giờ. Đó là thời gian suy nghĩ về cái gì cần hay không cần đưa vào bài giảng (khó), chọn ví dụ (khó nhứt), soạn slide, và thu âm. Kể ra, tôi đã bỏ ra hơn 300 giờ cho loạt bài giảng này!

Từ đầu năm 2013, tôi thực hiện (thử nghiệm) một số bài giảng trực tuyến trên kênh youtube. Mục tiêu là nhằm giúp các bạn ở xa không thể tham dự các chương trình workshop do chúng tôi tổ chức ở VN có thể theo dõi những bài giảng của chúng tôi. Như nói trên thoạt đầu chỉ là thử nghiệm, nhưng tôi không ngờ các bạn khắp nơi đón nhận rất nồng nhiệt. Có những bài giảng có hơn 50,000 lượt xem. Vậy là tôi tiếp tục loạt bài giảng đó cho đến nay.

Mỗi bài giảng tính trung bình chỉ chừng 30 phút, nhưng dĩ nhiên có vài bài hơn 1 tiếng. Tuy chỉ 30 phút thu âm, nhưng thời gian bỏ ra cho mỗi bài phải lên đến 3 giờ. Đó là thời gian suy nghĩ về cái gì cần hay không cần đưa vào bài giảng (khó), chọn ví dụ (khó nhứt), soạn slide, và thu âm. Kể ra, tôi đã bỏ ra hơn 300 giờ cho loạt bài giảng này!

Loạt bài giảng này có nhiều chủ đề, nhưng hiện nay chỉ xoay quanh những chủ đề thiết thực nhứt:

  • Loãng xương (chưa xong)
  • Y học thực chứng & Dịch tễ học (chưa xong)
  • Phương pháp Bayes
  • Phương pháp hiển thị dữ liệu
  • Phương pháp machine/statistical learning
  • Mô hình hồi qui tuyến tính
  • Mô hình hồi qui logistic
  • Phương pháp phân tích sống còn
  • Phương pháp phân tích mô tả
  • Ngôn ngữ R

Hiện nay, tôi cố gắng tải hơn 100 bài giảng lên youtube. Mỗi tuần tôi upload chừng 1-2 bài lên youtube. Do đó, cách tốt nhứt để theo dõi là các bạn bấm vào nút subscribe trong trang:

https://www.youtube.com/user/drnguyenvtuan

Loãng xương

Giới thiệu sách “Loãng Xương”

Đóng góp của dự án Vietnam Osteoporosis Study

Tổng quan về bệnh lí loãng xương (osteoporosis)

Ba tế bào trong xương

Qui trình chu chuyển xương (bone modeling and remodeling)

Marker chu chuyển xương

Phương pháp đo lường mật độ xương

Chỉ số T và chỉ số Z: chẩn đoán loãng xương

Yếu tố nguy cơ liên quan đến gãy xương

Phương pháp đánh giá nguy cơ gãy xương

Lựa chọn cho điều trị loãng xương

Biện pháp phòng ngừa loãng xương

Bài giảng về EBM và dịch tễ học

Giới thiệu sách “Y học thực chứng” (evidence based medicine)

Giới thiệu sách “Cẩm nang nghiên cứu khoa học”

Ứng dụng y học thực chứng đánh giá nghiên cứu covid-19

Suy luận Bayes và tình trạng bất tái lập trong nghiên cứu

Các mô hình dịch tễ học

Khái niệm bias và confounder

Collider và confounder

Giới thiệu tỉ số odds (odds ratio)

Tỉ số nguy cơ (risk ratio)

Phương pháp ước tính cỡ mẫu

Ý nghĩa của trị số P (understanding P value)

Độ nhạy, độ đặc hiệu và ROC

Cách vẽ đường cong ROC với R

Tại sao bài báo khoa học bị từ chối?

Phương pháp Bayes

Phương pháp Bayes: nhập môn

Prior, Likelihood, Posterior

Suy luận Bayes với mô hình beta-binomial

Mô hình Bayes cho sự khác biệt giữa 2 tỉ lệ

Suy luận Bayes cho số trung bình

Suy luận Bayes cho 2 số trung bình

Mô hình hồi qui tuyến tính với phương pháp Bayes

Giới thiệu phương pháp bootstrap

Phương pháp Bootstrap cho 2 nhóm

Phương pháp phân tích survival

Giới thiệu phương pháp phân tích dữ liệu thời gian biến cố (survival analysis)

Phương pháp Kaplan-Meier

Phương pháp Log rank test

Mô hình hồi qui Cox (Cox’s proportional hazards model)

Hiển thị dữ liệu với ggplot2

Biểu đồ khoa học đơn giản với R

Thông số R của biểu đồ

Giới thiệu ggplot2 (trong ngôn ngữ R)

Biểu đồ phân bố với ggplot2

Biểu đồ hộp (box plot) dùng ggplot2

Cách xây dựng biểu đồ thanh (bar chart) với ggplot2

Biểu đồ tương quan với ggplot2

Biểu đồ tương quan với nhãn

Sử dụng qplot (trong ggplot2) để vẽ biểu đồ khoa học

Phương pháp vẽ bản đồ Việt Nam bằng R

Biểu đồ tương quan đa biến (matrix plot of correlations)

Biểu đồ thanh và phân bố (bar plot và histogram)

Biểu đồ sai số chuẩn (error bar plot)

Biểu đồ hộp cơ bản (box plot)

Mô hình hồi qui tuyến tính

Giới thiệu sách mới “Mô hình hồi qui và khám phá khoa học” (Regression models and discoveries)

Hệ số tương quan (coefficient of correlation)

Giới thiệu mô hình hồi qui tuyến tính (linear regression model), phần 1

Phân tích hồi qui tuyến tính, phần 2 (phân tích phương sai)

Phân tích hồi qui tuyến tính, phần 3 (phân tích residuals)

Mô hình hồi qui tuyến tính đa biến

Hồi qui tuyến tính đa biến 2 (ước tính)

Ảnh hưởng tương tác trong mô hình hồi qui tuyến tính

Đa cộng tuyến (multicollinearity) trong mô hình hồi qui tuyến tính đa biến

Đánh giá tầm quan trọng trong mô hình hồi qui tuyến tính

Chọn mô hình (model selection) trong phân tích hồi qui tuyến tính đa biến

Chọn mô hình hồi qui tuyến tính bằng phương pháp Bayes

Giới thiệu phân tích phương sai (ANOVA)

Giới thiệu phân tích phương sai (có chỉnh lại hình)

Phân tích hậu định (posthoc analysis) trong ANOVA

Phương pháp phân tích phương sai phi tham số

Mô hình tuyến tính cho phân tích phương sai

Mô hình hồi qui logistic

Giới thiệu mô hình hồi qui logistic 1: Odds ratio

Mô hình hồi qui logistic

Diễn giải kết quả phân tích hồi qui logistic

Đánh giá mô hình hồi qui logistic

Các “thước đo” mô hình hồi qui logistic

Mô hình hồi qui logistic đa biến

Phương pháp tìm mô hình hồi qui logistic tối ưu

Đánh giá độ phân định (discrimination) mô hình tiên lượng

Mô hình hồi qui logistic đa thức

Đánh giá độ chính xác (calibration) của mô hình tiên lượng

Phương pháp machine learning

Giới thiệu workshop về machine learning

Nội dung chương trình machine learning 2016

Giới thiệu Statistical Learning và Machine Learning

Machine Learning với mô hình hồi qui tuyến tính

Machine Learning và mô hình hồi qui logistic

Phiên thực hành Machine Learning với mô hình hồi qui logistic

Phân tích cluster: dẫn nhập

Phân tích cluster: distance (khoảng cách)

Phân tích cluster và biểu đồ dendrogram

Phân tích cluster – K means

Xác định giá trị k trong phân tích cluster

Phân tích cluster: hướng dẫn từng bước

Principal Component Analysis

Phương pháp phân tích mô tả

Phân tích mô tả các biến liên tục

Phân tích mô tả các biến phân nhóm

t-test cho hai nhóm độc lập

t-test (tiếp tục)

Kiểm định phân bố chuẩn (test for normal distribution)

Kiểm định Wilcoxon

Kiểm định hoán vị (permutation test)

Kiểm định 2 biến nhị phân (test for difference between 2 binary variables)

Giới thiệu phương pháp kiểm định Ki bình phương (Chi-square test)

Kiểm định Ki bình phương (Chi-square test)

Kiểm định Ki bình phương cho 2 biến

Bài giảng về ngôn ngữ R

Giới thiệu sách “Phân tích dữ liệu với R”

Giới thiệu sách “Phân tích dữ liệu với R: HỎI và ĐÁP”

Bài giảng 1 – giới thiệu R

Giới thiệu RMarkdown

Một phiên thực hành với RMarkdown

Biên tập dữ liệu với tidyverse

Giao diện và tương tác với R

Cách đọc ASCII file vào R

Cách đọc dữ liệu từ Excel vào R

Biên tập dữ liệu – phần 1

Biên tập dữ liệu – phần 2

Biên tập dữ liệu – phần 3